Algemene voorwaarden

V & P Vakanties

Algemene voorwaarden V & P Vakanties, opererende via website www.vpvakanties.nl

Begrippen
In deze algemenen voorwaarden wordt begrepen onder V & P Vakanties. V & P Vakanties is een bureau dat bemiddeld in het verhuren van vakantiehuizen. (Hoofd) Huurder: Een natuurlijk persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van V & P Vakanties huurt of gaat huren. Medehuurder: Die, die samen met (Hoofd)huurder in het vakantiehuis verblijft. Consument: Een natuurlijk persoon die een vakantiehuis huurt, en dat niet gebruikt (handelt) voor bedrijf of beroep. Eigenaar: De rechtmatige eigenaar van het vakantie huis dat verhuurd wordt door V & P Vakanties. Annulering: Het herroepen of ontbinden van een boeking. Boeking: Een door V & P Vakanties geaccepteerde reservering van een vakantiehuis. Ontbinding: Het op een juridisch wijze ongedaan maken van een huurovereenkomst wanneer de verplichtingen staande in die huurovereenkomst, waarin via V & P Vakanties een vakantiehuis wordt gehuurd, niet worden nagekomen. Verblijf: Het verblijven en het gebruikmaken van een vakantieaccommodatie.
Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, overeenkomsten, offertes van V & P Vakanties. Overeengekomen afwijkingen moeten altijd door V & P Vakanties schriftelijk of per E-mail worden bevestigd. Deze algemenen voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen V & P Vakanties en consumenten.
Vermelding van prijzen aanbiedingen en tarieven op internetsite.
De vermelden prijzen op de internetsite www.vpvakanties.nl zijn inclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van een schade verzekering of annuleringsverzekering en/of reisverzekering. Alle prijzen en zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren. (Zoals valuta, prijsindexcijfers en rentestanden). V & P Vakanties is gerechtigd de prijzen aan te passen wanneer bovengenoemde factoren zich wijzigen. Prijzen en tarieven op de website zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten en omissies. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en V & P Vakanties is niet aan duidelijke fouten op haar website gebonden. De huurder neemt kennis van de omschrijving van het vakantiehuis op de website, en verlangt daarvan geen nadere omschrijving.
Totstandkoming van boeking en overeenkomst.
Door V & P Vakanties worden alleen reserveringen in behandeling genomen van personen van 18 jaar of ouder. Reserveringen gedaan door personen jonger dan 18 jaar zijn niet geldig. Een overeenkomst tussen V & P Vakanties en huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische(E-mail) boeking van een vakantiehuis uit het actuele aanbod van V & P Vakanties. Na reservering via de E-mail zend V & P Vakanties u per omgaande (na bevestiging van de eigenaar) per E-mail een voorlopige bevestiging van boeking. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren en per omgaande aan V & P Vakanties te retourneren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk aan V & P Vakanties medegedeeld te worden. Wanneer u met de boeking akkoord gaat ontvangt u binnen 7 dagen een huurcontract met daarbij de reserveringbevestiging/factuur. Het huurcontract dient u binnen 7 dagen ondertekent aan V & P Vakanties retour te zenden. Wanneer u binnen 10 dagen na bevestiging van uw boeking niet in het bezit bent van de bevestiging/factuur, dient u direct contact op te nemen met V & P Vakanties.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst door de huurder een wijziging gewenst wordt is V & P Vakanties niet verplicht die te accepteren. Bij uitzondering, en naar keuze van V & P Vakanties wordt de wijziging geaccepteerd. De extra kosten van de wijziging komen ten laste van huurder. De wijzigingskosten zijn minimaal € 55.00. te betalen aan V & P Vakanties.
Annulering
Huurder is gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
Bij annulering tot 56 dagen voor aanvang van de eerste verblijf dag: 40% van de totale huursom + kosten. Bij annulering vanaf de 56e dag tot 28e dag voor aanvang van de eerste verblijfdag: 70% van de totale huursom + kosten. Bij annulering vanaf de 28e dag tot 7e dag voor aanvang van eerste verblijf dag: 90% van de totale huursom + kosten. Bij annulering vanaf de 7e dag tot aankomst dag: 100% van de totale huursom + kosten. Huurder blijft aansprakelijk voor annuleringskosten. Indien u binnen 24 uur na overeengekomen aankomst datum niet bent gearriveerd op uw vakantieadres, zonder nadere kennisgeving, wordt dit beschouwd als een annulering. Annulering dient schriftelijk te geschieden geadresseerd aan V & P Vakanties, met overlegging van een geldig legitimatie bewijs.
Prijzen
U bent aan V & P Vakanties verschuldigd de door Huurder en V & P Vakanties overeengekomen huurprijs te voldoen zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst of factuur. V & P Vakanties heeft het recht, wanneer kosten ( zoals personeel, belastingen, energie ) na het sluiten van de overeenkomst en onvoorziens gestegen zijn, haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan huurder in rekening te brengen. De huurprijzen in Zwitserland zijn gebaseerd op de koers van de Zwitserse Frank. Wanneer de koersontwikkeling daartoe aanleiding geeft, behoudt V & P Vakanties zich het recht voor om correctie`s in de huursom aan te brengen. Altijd in overleg met huurder.
Betaling
Huurbedragen plus in rekening gebrachte of te brengen kosten die bij reservering niet hoger zijn dan € 200.00, dienen gelijk bij reservering voldaan te worden. Voor hogere huurbedragen + kosten gelden de volgende betalingsregels. Bij huurbedragen hoger dan € 200.00 dient u een aanbetaling van 40% te doen van de huursom vermeerderd met de reserveringskosten. Betaling van deze bedragen dient te geschieden binnen 10 dagen na boeking. Het restantbedrag van de huursom dient te zijn ontvangen bij V & P Vakanties uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdag van de huurperiode vermeld op het bevestigingsformulier of huurcontract. Betaling kan geschieden door schriftelijke of elektronische overboeking van de verschuldigde huursom. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van V & P Vakanties. V & P Vakanties is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Wanneer u reserveert binnen 8 weken voor aanvangsdatum vermeld op het reservering formulier of huurcontract, moet het gehele huurbedrag plus kosten terstond worden voldaan. Is bij aankomst op het gereserveerde vakantieadres het gehele huurbedrag nog niet volledig bij geschreven op de bankrekening van V & P Vakanties, dan is de eigenaar in overleg met V & P Vakanties gerechtigd het openstaande bedrag te verlangen dan wel de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Mocht later blijken dat u wel betalingsopdracht had gegeven maar dat het bedrag nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van V & P Vakanties, dan zal restitutie van het teveel betaalde plaats vinden. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u direct na verloop van de termijn van betaling in verzuim. In dat geval zal V & P Vakanties u schriftelijk de mogelijkheid bieden om het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te betalen. Als ook dan betaling uitblijft heeft V & P Vakanties het recht om de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag waarop de termijn van 7 dagen is verstreken en is huurder aansprakelijk voor alle schade die V & P Vakanties voor reservering en ontbinding heeft moeten maken, en heeft V & P Vakanties ten alle tijden het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen.
Aankomst en vertrek
Aankomst en vertrek tijden zijn per vakantiewoning verschillend. Meestal is de aankomst op Zaterdag vanaf 14.00 uur, en vertrek op Zaterdag voor 10.00 uur. Wanneer hiervan afgeweken mag worden is dat vermeld in het bevestigingsformulier of huurcontract. Wanneer het gebruik van de vakantiewoning eerder wordt beëindigd dan op de datum vermeld in het huurcontract heeft huurder geen recht op restitutie van (of gedeeltelijke) van huurprijs en kosten.
Reglementen
1. Alle gasten dienen zich te houden aan de door de eigenaar van vakantiewoning vastgestelde regels. Deze vind u in uw vakantiewoning.
2. Elke vakantiewoning mag slechts bewoond worden door het aantal personen vermeld op bevestigingsformulier of huurcontract.
3. De Huurder dient in alle gevallen de vakantiewoning bezemschoon op te leveren. (dus geen vuile afwas laten staan, beddengoed afhalen, keuken, koelkast schoonmaken en vuilniszak(ken) in de container brengen).
4. Gasten mogen alleen vuilzakken gebruiken voorzien van het gemeente keurmerk. Vraag daarnaar bij de eigenaar.
5. Voor het bij zich hebben van huisdieren moet vooraf via V & P Vakanties toestemming gevraagd worden aan eigenaar.
Extra kosten
De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten (€ 32.50 per reservering) verschuldigd. Verdere kosten, zoals toeristenbelasting, schoonmaak, stroom, event. internet, huisdieren enz. worden, indien van toepassing met de eigenaar verrekend, of, zoals het in het huurcontract staat vermeld.
Schade, breuk of vermissing
De Huurder genoemd in het huurcontract is verantwoordelijk voor de ordelijke gang van zaken in de door hem gehuurde vakantiewoning voor de in het huurcontract genoemde periode. Huurder is steeds in de door hem gehuurde vakantiewoning, en in de in het huurcontract aangegeven periode aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van de inventaris . Eventuele schade dient direct aan V & P Vakanties te worden gemeld en onmiddellijk ter plaatse worden vergoed, tenzij dat huurder kan aantonen dat veroorzaakte schade niet aan hem of medehuurders is te wijten.
Aansprakelijkheid
V & P Vakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de vakantiehuizen die V & P Vakanties verhuurd, tenzij er sprake is van aantoonbare valse opzet of grove schuld door V & P Vakanties. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs en andere gevolgschade, is ten alle tijden uitgesloten. V & P Vakanties is in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis of annuleringsverzekering. V & P Vakanties is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening. Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de inventaris van de gehuurde vakantiewoning, ontstaan tijdens het gebruik daarvan in de periode genoemd in het huurcontract, ongeacht of dit het gevolg is van handelen van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in de vakantiewoning bevinden. Bij niet juist gebruik of het niet zoals afgesproken achterlaten van de vakantiewoning, worden bij bovenmatigen vervuiling extra kosten in rekening gebracht, welke u verplicht bent onmiddellijk aan eigenaar te voldoen.
Klachten
Onvolkomenheden komen helaas voor. Ondanks de inspanning en de zorg van V & P Vakanties kunt u van mening zijn dat u een klacht hebt die rechtvaardig is m.b.t. tot de vakantiewoning. Deze klacht dient u in eerste instantie te melden bij de eigenaar van het vakantiehuis. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient u zich direct telefonisch te melden bij V & P Vakanties. Achteraf kunnen wij helaas niet veel voor u doen. Wordt het probleem niet opgelost, dan kunt u tot uiterlijk 2 weken na vertrek uit uw vakantiewoning een schriftelijke klacht indienen bij V & P Vakanties. Deze klacht zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Het voortijdig verlaten van de vakantiewoning zonder toestemming van V & P Vakanties zal u het recht op restitutie ontnemen.
Reisdocumenten
U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. V & P Vakanties aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit hebben van de juiste documenten.
Algemeen
Eventuele druk en/of zetfouten binden V & P Vakanties niet. Met deze algemenen voorwaarden vervallen alle vorige voorwaarden. In alle zaken waarin deze voorwaarden niet in voorzien, treden huurder en V & P Vakanties in eerste instantie in onderling overleg. In het geval dat aan deze bepaling niet of gedeeltelijk wordt voldaan, is de huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wettig in gebreke. Eventuele te maken (buiten)gerechtelijke kosten, die gemaakt moeten worden door het niet correct nakomen van deze algemene voorwaarden, komen voor 100% ten laste van de huurden.